Regulamin opłacania składek członkowskich Klubu Sportowego Judo Czechowice-Dziedzice

  1. 1. Opłacanie składek członkowskich jest statutowym obowiązkiem każdego członka klubu. Zgodnie z punktem 1 Regulaminu Klubu każdy członek klubu powinien opłacać składki członkowskie wg niżej ustalonych zasad.
  2. Wysokość składki członkowskiej 50zł miesięcznie/ słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100/
  3. Składka powinna być opłacona do 20 – go każdego miesiąca .
  4. Składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia. Opłacanie składek członkowskich jest potwierdzeniem członkostwa i przynależności do klubu.

 

Miesięczne opłaty składki członkowskiej w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia każdego miesiąca na konto .

 

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice/Bestwina
16 8453 0002 0000 3854 2000 0010

 

Treść: opłata członkowska za m-c ....../............ imię i nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach.

 

Informacja 696 250 307

 

www.judo.czechowice.pl