1. Członkami wspierającymi K.S.JUDO CZECHOWICE-DZIEDZICE mogą być dzieci, młodzież i osoby pełnoletnie, które spełniają niżej wymienione warunki:

 

- złożą Deklarację Członkowską Klubu (w przypadku osób niepełnoletnich deklarację składają rodzice lub opiekunowie prawni),

- biorą czynny udział w zajęciach treningowych lub innej statutowej działalności klubu,

- opłacają składki członkowskie zgodnie z Regulaminem opłacania składek członkowskich,

- wypełniają obowiązki członka klubu zgodne z niniejszym Regulaminem i Statutem Klubu,

 

2. Prawa członka klubu:

 

- korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych klubu w ramach określonych planem działalności,

- korzystanie z wiedzy fachowej i opieki trenersko - instruktorskiej,

- korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego udziału w akcjach szkoleniowych klubu: zawodach, konsultacjach i zgrupowaniach (obozach),

- korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego pozyskania sprzętu sportowego,

 

3. Obowiązki członka Klubu:

 

- regularne uczęszczanie na zajęcia treningowe w ramach przypisanej grupy lub uczestnictwo w innej statutowej działalności klubu,

- regularne opłacanie miesięcznych składek członkowskich,

- posiadanie aktualnej zgody lekarskiej do udziału w zawodach sportowych wydanych przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa w sporcie amatorskim (dotyczy członków uprawiających sport),

- kulturalne zachowanie się na obiektach sportowych klubu,

- godne reprezentowanie klubu w imprezach sportowych i nienaganne zachowywanie się w życiu pozasportowym,

- nienaganne wypełnianie obowiązków ucznia (dotyczy młodzieży szkolnej),

- wypełnianie poleceń kadry kierowniczej i szkoleniowej klubu,

- poszanowanie i dbałość o mienie klubowe - obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy z zachowaniem bezwzględnej czystości,

- zachowanie higieny osobistej i czystości osobistego sprzętu sportowego.

 

4. Utrata praw członka klubu W przypadku niestosowania się do niniejszego Regulaminu Władze Klubu mają prawo do czasowego zawieszenia lub skreślenia z listy członków klubu.