1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do realizacji zajęć sportowych (treningów).
 2. Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności trenera.
 3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy.
 4. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku.
 5. Na salę gimnastyczną zabrania się wnoszenia produktów żywnościowych oraz napoi.
 6. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt - wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
 7. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach w oznaczonych miejscach.
 9. Osoba ćwicząca w sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać poleceń trenera, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
 10. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, szatni, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.
 11. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest trener.
 12. Każdy wypadek zawodnicy zgłaszają natychmiast trenerowi.
 13. Na sale gimnastyczną ćwiczący wchodzą bez biżuterii. Wszelkiego rodzaju niebezpieczne przedmioty takie jak: kolczyki, łańcuszki, zegarki pozostawia się w szatni.
 14. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali gimnastycznej po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z MOSIR Czechowice-Dziedzice.
 15. Nieprzestrzeganie obowiązującego regulaminu może skutkować skreśleniem z listy członków klubu.

1. Członkami wspierającymi K.S.JUDO CZECHOWICE-DZIEDZICE mogą być dzieci, młodzież i osoby pełnoletnie, które spełniają niżej wymienione warunki:

 

- złożą Deklarację Członkowską Klubu (w przypadku osób niepełnoletnich deklarację składają rodzice lub opiekunowie prawni),

- biorą czynny udział w zajęciach treningowych lub innej statutowej działalności klubu,

- opłacają składki członkowskie zgodnie z Regulaminem opłacania składek członkowskich,

- wypełniają obowiązki członka klubu zgodne z niniejszym Regulaminem i Statutem Klubu,

 

2. Prawa członka klubu:

 

- korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych klubu w ramach określonych planem działalności,

- korzystanie z wiedzy fachowej i opieki trenersko - instruktorskiej,

- korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego udziału w akcjach szkoleniowych klubu: zawodach, konsultacjach i zgrupowaniach (obozach),

- korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego pozyskania sprzętu sportowego,

 

3. Obowiązki członka Klubu:

 

- regularne uczęszczanie na zajęcia treningowe w ramach przypisanej grupy lub uczestnictwo w innej statutowej działalności klubu,

- regularne opłacanie miesięcznych składek członkowskich,

- posiadanie aktualnej zgody lekarskiej do udziału w zawodach sportowych wydanych przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa w sporcie amatorskim (dotyczy członków uprawiających sport),

- kulturalne zachowanie się na obiektach sportowych klubu,

- godne reprezentowanie klubu w imprezach sportowych i nienaganne zachowywanie się w życiu pozasportowym,

- nienaganne wypełnianie obowiązków ucznia (dotyczy młodzieży szkolnej),

- wypełnianie poleceń kadry kierowniczej i szkoleniowej klubu,

- poszanowanie i dbałość o mienie klubowe - obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy z zachowaniem bezwzględnej czystości,

- zachowanie higieny osobistej i czystości osobistego sprzętu sportowego.

 

4. Utrata praw członka klubu W przypadku niestosowania się do niniejszego Regulaminu Władze Klubu mają prawo do czasowego zawieszenia lub skreślenia z listy członków klubu.